Kualiteti Studimor

  • Sistemi arsimor në Kili: histori dështimi dhe suksesi

    Analizë sociologjike nga Shkodran Ramadani për sistemet arsimore të disa vendeve të botës, ku dëshmohet se politikat e majta të uljes së pabarazisë sjellin rritje të cilësisë së arsimit, kurse politikat neoliberale edhe e ulin cilësinë e arsimit edhe e thellojnë hendekun social....