Politike

  • Politikisht të zhveshur: skanimi trupor dhe të drejtat e njeriut

    Kësisoj, vendosja e skanerëve truporë në kuvend rrezikon të jetë në disproporcion me standardet demokratike dhe kësisoj të bie në kundërshtim me instrumentet dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës si akti më i lartë që mbronë të drejtat individuale....